پیامک خانه مونا http://talebi.mihanblog.com 2020-04-02T20:51:38+01:00 text/html 2013-11-18T03:34:35+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر جملاتی بسیار زیبا و پند آموز http://talebi.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;">سلام خدمت همه ی دوستان گلم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b>خودت باش،</b></div><div><b>کسی هم خوشش نیومد…</b></div><div><b>نیومد…</b></div><div><b>که نیومد!</b></div><div><b>اینجا مجسمه سازی نیست!</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>------------------------------</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>گاهے سکــــــــوت ، همان دروغ است !</b></div><div><b>کمـــے شیک تر، روشنفکــرانـه تر</b></div><div><b>و با مسئولیت کمتر !</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>-----------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ،</b></div><div><b>&nbsp;گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>------------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>هـمـیـشـه ، پُــخــتـه تـــر نــمیـشی !</div><div>گـــاهــی ، میسـوزی و .. تــَه میگیـــری !</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>-----------------------------</div><div><br></div><div><b>به یاد همه اونایی که از پیش ما رفتند …</b></div><div><b>چه اونایی که مرگ اونارو برده …</b></div><div><b>چه اونایی که باد اونارو برده …</b></div><div><b>ولی ما هنوز به خدا سفارششون میکنیم !</b></div><div><br></div><div><br></div><div>----------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>آدم حسابی نیستم</b></div><div><b>اشتباه زیاد دارم</b></div><div><b>کامل هم نیستم</b></div><div><b>حتی غیرمعمولی هم نیستم</b></div><div><b>بعضی وقتا دیوونم</b></div><div><b>شایدم همیشه ولی حداقل خودمم و خودم رو شبیه کسه دیگه ای نکردم …</b></div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><br></div><div>----------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2013-06-03T16:46:35+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر ترنم عشق @ http://talebi.mihanblog.com/post/112 <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"></span></span></font></b></font></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">رفــتــﮧ اܨ ؟<br> <br> بـــﮧ دَرڪــ !<br> <br> هنــوز هـــمـ بهـــتریــن هـا وجـــود دارنـــد<br><div class="text_exposed_show"> <br> دنــبال ڪســــے خواهــــمـ رفــت ڪــــﮧ مــرا<br> <br> بـــﮧ خاطـــر خــودم بــخواهـ ـد<br> <br> نــــﮧ زاپــاســــے براܨ بازیـــچـــــﮧ بودن !<br><br><br><br><br>--------<br><br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">نـشـــانــﮯ ام را مــﮯ خـواســـتــﮯ ؟<br> <br> هــمـان مـحـلــﮧ ی قـدیـمــﮯ پـائـیـز !<br> <br> مـنتـظرم هـــنـوز ...<br><div class="text_exposed_show"> <br> امـّــا زرد<br> <br> امـّــا خشــڪـ<br> <br> گاهـــﮯ بیـاد مــﮯ آورم تــو را<br> <br><br> زیـر پـا ڪـﮧ مــﮯ مـــانـم ...<br><br><br><br><br>----------<br><br><br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">جا مانده است دلم جایی که هیچ گاه .. <br> هیچ چیز ..<br> جایش را یر نخواهد کرد ...</span></span></h5><br>-------------------<br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">حالم خوب نیست ! گونه هایم میسوزد ..<br> <br> برای گریه کردن راهی تازه یافته ام <br> <br> اشکهایم را این بار روی دلم میریزم<br><div class="text_exposed_show"> <br> بایک تیر دونشان میزنم !<br> <br> هم کسی گریه ام را نمیبیند ،هم دلم خنک میشود....</div></span></span></h5><br></div></span></span></h5><br></div></span></span></font></b></font></h5> text/html 2012-10-02T02:47:38+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر داستان های طنز و غمگین -- @ http://talebi.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><br><br><div align="right"><font color="#990000"><b><font color="#000099">یه شب قرار بود با دوستام بریم بیرون.</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">به شوهرم گفتم: من ساعت 12 خونه هستم. قول میدم!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">اون شب نفهمیدم چه جوری وقت گذشت مشروب هم خورده بودم ساعت 3 بود که رسیدم خونه.</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">همچین که درو باز کردم ساعت دیواری شروع کرد: کوکو...کوکو....کوکو</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">یهو یادم افتاد شوهرم ممکنه بیدار شده باشه واسه همین منم 9 دفعه دیگه گفتم: کوکو</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">کوکو....کوکو.............کوکو!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">خیلی به خودم افتخار کردم که این راه حل رو پیدا کرده بودم در این</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">حالت مستی..!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">سه تا ساعت 9 تاهم من میشه= ساعت 12!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">صبح روز بعد شوهرم پرسید: چه ساعتی اومدی دیشب؟</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">گفتم 12: اومدم. اونم اصلا به نظر عصبانی نیومد!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">بعدش گفت: ما یه ساعت نو لازم داریم.</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">پرسیدم: چرا؟</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">گفت: آخه دیشب ساعت 3 دفعه گفت کوکو..کوکو..کوکو...</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">بعد گفت: اَه 4تا کوکوی دیگه کرد!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">بعدش گلوشو صاف کرد 3تا کوکوی دیگه!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">بعد خندید 2 تا کوکوی دیگه!</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">آخرشم پاش گرفت به میز و خورد زمین و داد زد:</font></b></font><br><font color="#990000"><b><font color="#000099">هیــــــــــــــــــس! چه مرگته ؟ میخوای بیدار شه ؟</font></b></font><br></div><br><br>--------------<br><br><font color="#009900"></font><div align="right"><font color="#009900"><b>هنوز به دیدار خدا می روند ...</b></font><br><font color="#009900"><b>خدایی که در یک مکعب سنگی خود را حبس کرده</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند ،</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا در دستان مردی است که نابینایی رااز خیابان رد می کتد ،</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا در اتومبیل پسری است که مادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد ،</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا در جمله ی " عجب شانسی آوردم"است</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا خیلی وقت است که اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا کنار کودکی است که می خواهداز فروشگاه شکلات بدزد</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا کنارساعت کوک شده ی توست، که می گذارد 5 دقیقه بیشتر بخوابی</b></font><br><font color="#009900"><b>از انسانهای این دنیا فقط خاطراتشان باقی می ماند و یک عکس با روبان مشکی ، از تولدت تا آن روبان مشکی ، چقدر خدا را دیدی ؟!</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا را 7 بار دور زدی یا زیر باران کنارش قدم زدی ؟</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا همین جاست ، نه فقط در عربستان</b></font><br><font color="#009900"><b>خدا زبان مادری تو را می فهمد ، نه فقط عربی را</b></font><br><font color="#009900"><b>........................... خدایا دوستت دارم</b></font><br><br><br></div><br></div> text/html 2012-10-01T07:46:09+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس های سری جدید مونا شماره 4 http://talebi.mihanblog.com/post/110 <br><div align="center"><font size="3"><b>سلام دوستان خوبم چطورین ؟<br>یه چند وقتی نبودم ولی اومدم دیگه...<br><br><br><font size="2">.......<br><br><br><br></font></b></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> <span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><div><span class="userContent"><div id="id_506604d10259e2904375720" class="text_exposed_root text_exposed"><font color="#009900" size="2"><b>آیا میدانستید انسانهایی که بیشتر عمر میکنند<br> .<br> .<br> .<br> .<br></b></font><div class="text_exposed_show"><font size="2"><font color="#009900"><b> ....<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br>.</b> </font><b><font color="#009900"><br> دیرتر میمیرند ؟!!<br> نه خدایی می دونستید؟؟؟</font><br><br>.............<br><br><br></b></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font size="2"><b><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><font color="#990000">اعتصاب کردم<br><br> آب , غذا و البته حرف را ...</font> <font color="#990000"><br><br> نگران نباش</font> <font color="#990000"><br></font><div class="text_exposed_show"> <font color="#990000"><br> اعتصاب نکردم<br><br> دلتنگی , تنهایی و البته سیگار را...</font> <br><br><br>....<br><br><br><br><font color="#FF6600">باز باران ، با ترانه ، میخورد بر بام خانه<br> خانه ام کو ؟؟<br> خانه ات کو ؟؟<br> ان دل دیوانه ات کو ؟؟<br> روزهای کودکی کو ؟ فصل خوب سادگی کو ؟</font><br><br><br>........<br><br><br><font color="#6600CC">قابل توجه آقایون محترم :<br> وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث میکنه خوشحال باش<br> یعنی هنوز دوست داره<br> یعنی براش مهمی<br> یعنی رو تو حساسِ<br></font><br>...<br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font color="#009900"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">هی بگین انگلیسی آسونه...!!!<br> <br> سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛<br> کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند<br> .<br><div class="text_exposed_show"> .<br> حالا به انگلیسی ترجمه کن!!!!!<br> .<br> <br> Three witches watch three Swatch watches<br> <br> Which witch watch which Swatch watch</div></span></span></font></h5><font color="#009900"><br>...<br><br></font><br></div></span></span></b></font></h5><br><br></div></div></span></div></span></h5><br></div> text/html 2012-09-30T00:41:40+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس های سری جدید مونا شماره 3 http://talebi.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font color="#009900" size="3"><b>سلام سلام صد تا سلام دیوانه همه ی شمام<br><br>امروز هم مثل هر روز شاد و خندان<br><br>------------------------<br><br><font size="2"><br></font></b></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><font color="#990000" size="2"><b>بابا لنگ دراز عزیزم....<br><br> تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم!</b> <b><br><br> وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد ... چیزی شبیه غرور!</b> <b><br></b></font><div class="text_exposed_show"> <font color="#990000" size="2"><b><br> بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم ...<br><br> بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند ... نمیگذارم ... نمیخواهم ...!</b> <b><br><br> بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم ... حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم ...!</b> </font><br><br><br><br><font color="#009900" size="3"><b>------------------------<br><font size="2"><br></font></b></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font color="#006600" size="2"><b><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">آدم هــا بـرای هــم سنگ تمــام مـی گذارنــد،<br> امــا نـه وقتــی کــه در میانشــان هســتی،<br> نــــــــه..،<br> آنجــا کــه در میــان خـاک خوابیــدی،<br> "سنـــگِ تمــام" را میگذارنـد و مــی رونــد !!!</span></span></b></font></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><font color="#009900" size="3"><b>------------------------</b></font></span></span></h5> <br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font color="#000099"><b><font size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">وقتی یه دختر به خاطر یه پسر اشک میریزه ....<br> یعنی واقعن عاشقشه ،<br> اما ....<br> وقتی یه پسر به خاطر یه دختر اشک بریزه ؛<br> یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه دختر دیگه ای رو مثل اون دوست داشته باشه ...!</span></span></font></b></font></h5><p><br></p><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"> <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><font color="#009900" size="3"><b>------------------------</b></font></span></span></h5> </span></span></h5> <br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font color="#993399" size="2"><b><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. <br> ((ساموئل اسمایلز))</span></span></b></font></h5><br><br></div></span></span></h5><br></div> text/html 2012-09-29T03:34:42+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس های سری جدید مونا شماره 2 http://talebi.mihanblog.com/post/108 <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><br></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><br></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font color="#FF0000" size="3">اس ام اس های سری جدید مونا شماره 2</font><br><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"></span></span></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center">------------------------------</h5><p><br></p><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font color="#009900" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">گاهی نفس به تیزی شمشیرمیشود<br> <br> ازهرچه زندگیست دلت سیر میشود کاری ندارم کجایی <br> <br> چه میکنی بی عشق سر مکن <br> <br></span></span><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"> دلت پیر میشود.....</span></span></font></h5><p><br></p><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center">------------------------------</h5> <div align="center"><br></div><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font color="#CC0000" size="2"><b><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">از رابطه های مثلثی. مستطیلی. مربعی خسته شدم !<br> <br> دلم یه رابطه دایره ای میخواد...<br> <br> که من دور تو بگردم و تو دور من !!!....</span></span></b></font></h5><p><br></p><p><br></p><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center">------------------------------</h5> <br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font color="#000099" size="2"><b><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">ادمها را زمانی بشنوید که نیاز به شنیده شدن دارند<br> <br> نه انوقت که حوصله ی شنیدن دارید !!!</span></span></b></font></h5><p><br></p><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center">------------------------------</h5> <br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><font color="#333333"><b><font size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">کاش انسان مثل شمع فقط یه شب زندگی میکرد!<br> اما درکنار<br> "پروانه اش"</span></span></font></b></font></h5><p><br></p><p><br></p><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center">------------------------------</h5> <br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" align="center"><b><font color="#993399" size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">رقابتی همیشگی است <br> <br> میان من و آن شمع کوچک اتاق عشق بازی مان <br> <br> امشب من زودتر تمام می شوم یا آن شمع…؟</span></span></font></b></h5><br> text/html 2012-09-28T16:30:44+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس های سری جدید مونا http://talebi.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>سلام دوستان گلم اومدم با دست پر اومدم <br>میخوام بترکونم <br><br></b></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><font size="2">-------------------------------<br>....</font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">روز اول استاد دانشگاه به دانشجوها گفت ایمیلهاتون را برام بفرستین<br> اینا ایمیل هاشونه:<br> <br> گودزیلا 125<br> جی جی سوسول<br><div class="text_exposed_show"> پیشی ملوس نازی<br> جیجلتو بوخولم_112<br> i want closer wooow2231<br> sharj midam _web migiram 69</div></span></span></font></h5><font size="2"><br><br></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی<br> بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی<br> بخاطر دلی كه برایم شكستی<br> بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی<br> بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی<br> بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی<br> نمی بخشمت ...</span></span></font></h5><font size="2">....<br><br>....</font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font size="2"><br><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">اینجــا صـدای پـا زیــاد می شنــوم ...<br> امــا هیچکــدام تــو نیستــی ...!<br> دلــــــم ؛<br><div class="text_exposed_show"> خـوش کرده خــودش را بــه ایـن فکــر ؛<br> که شایــد ؛<br> پابرهنه بیایی..........!!!</div></span></span></font></h5><font size="2"><br><br></font><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font size="2"><br><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">رفتن همیشه اختیاری نیست !!<br> ادم گاهی مجبور میشه :<br> پشت سر اونی که دوسش داره ابی بریزه...<br><div class="text_exposed_show"> براش دعا کنه ...<br> و بسپردش به دست کسی که شده همه ی او...!!<br><br>....<br><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><br><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">گـل یا پــوچ؟<br> دستت را باز نکن، حســم را تباه مکــن<br> بگذار فقط تصــــــور کنم ...<br><div class="text_exposed_show"> که در دستانت<br> برایـــم کمی عشق پنهـــان است ...</div></span></span></h5><br></div></span></span></font></h5><font size="2"><br><br></font><br></div> text/html 2012-08-09T13:27:33+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر 15 نکته درباره شاد زیستن ، قسمت دوم http://talebi.mihanblog.com/post/106 <div class="thumb"><a href="/" title=""><span class="overlay"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.tabdilgar.com/Blog/mIMG/12.jpg" alt="" height="175" width="175"></div><p></p><p></p><div align="right"><section class="textPreview rtl"> <b>شاد بودن</b> بهترین انتقامیست که میتوان از لحظات سخت <b>زندگی</b> گرفت ، الهی تمام لحظه هایتان سرشار از شادی باشد. برای اینکه <b>شاد</b> باشید باید در زندگی <b>تعادل</b> ایجاد کنید. باید مثبت اندیشید ! بله باید به خودتون اعتماد داشته باشید و همیشه مثبت فکر کنید ، به زیبایی های جهان بنگرید و خوبی ها پیدا کنید ، بهترین هدیه زندگیت چیست ؟ احترام به پدر و مادر[...] </section></div> text/html 2012-02-07T03:44:54+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری چهل و چهارم - اس ام اس کودکانه ، طنز http://talebi.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center; "><font size="2"><br>سلام دوباره برگشتم با کلی شعر از طرف دوستان ، البته 3 تا شعر زیبا از طرف دوستان خوبم<br><br><br><br><br>گفتمش بی تو دلم می گیرد<br>گفت با خاطره ها خلوت کن<br><br>گفتمش خنده به لب می میرد<br>گفت با خون جگر عادت کن<br><br>گفتمش با که دلم خوش باشد<br>گفت غم را به دلت دعوت کن<br><br>گفتمش راز دلم را چه کنم<br>گفت با سنگ دلم صحبت کن<br><br><br>از طرف سهند دریا <br>---------------------------------------<br><br><br>می رسد روزی که مرگ عشق رو باور کنی<br><br>می رسد روزی که بی من روزها را سر کنی<br><br>می رسد روزی که تنها در کنار عکس من<br><br>این پیامکهای من را مو به مو از بر کنی<br><br>از طرف یه دوست<br>---------------------------------------<br><br><br>در پی دانه مرو همچو کبوتر که تو را<br>عاقبت بهر یکی دانه به دام اندازند<br><br>صید کن شیر صفت نیم بخور نیم ببخش<br>تا بهر جا که روی بر تو سلام اندازند<br>*****<br>عشق یعنی پاک ماندن در فساد<br>آب مانده در دمای انجماد<br><br>در حقیقت عشق یعنی سادگی<br>در کمال برتری افتادگی<br><br>از طرف سهند دریا <br> ---------------------------------------<br><br><br><br></font><div style="text-align: right; "><font size="2">حرف های طنز گونه آدم های مشهور قبل از مرگ :<br><br>دکتر ” ساموئل گارت ” پزشک مشهور انگلیسی هنگام مرگ به همکاران پزشک خود که اطراف بستر او ازدحام کرده بودند، گفت : آقایان لطفا کنار بروید و بگذارید بطور طبیعی بمیرم !<br><br><br>” جان باریمور ” هنر پیشه آمریکائی نیز یکی از چهره های معروفی بود که تا آخرین لحظه زندگی خود شوخ طبیعی را حفظ کرد . او پیش از مرگ ساعتها در حال اغماء بسر میبرد, ولی وقتی چشمان خود را باز کرد <br><br>نیشخندی زد و به دوستان خود که با قیافه ای غمزده بالای سر او ایستاده بودند، گفت دوستان من ناراحت نباشید . امیدوارم بزودی شما را در آن دنیا ملاقات کنم !<br><br><br><br>کارل پنزرم (آدم‌کش زنجیره‌ای خطاب به اعدام‌کننده اش):<br>یالا دیگه بد ایندیانایی حروم‌زاده، من تو همین مدتی که تو داری وقت تلف می کنی، ده نفرو می کشتم.<br><br><br></font></div></div> text/html 2012-02-06T03:30:20+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری چهل و سوم - اس ام اس کودکانه ، طنز http://talebi.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">قبل از همه چیز سلام<br>چند وقتی امتحان داشتم نبودم ، راسش از یک چیز دیگه هم ناراحتم<br>اونم اینه که دوستان نظر نمی دهند منم فکر کردم اس ام اس هایی که میزارم دل نشین نیست<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br>خوب بگذریم سعی می کنم هر روز آپ کنم <br><br><br>--------------------------------<br><br><br>خدایا! می‌خورم بزرگ نمیشم! کمکم کن تا خیلی خیلی بزرگ شوم! <br><br><br><br>--------------------------------<br><br>خدایا! برام یک عروسک بده. خدایا! برای داداشم یک ماشین پلیس بده! <br><br><br>------------------------------<br><br><br>آرزو دارم بجای این که من به مدرسه بروم مادر و پدرم به مدرسه بروند. آن وقت آنها هم می‌فهمیدند که <br><br>مدرسه رفتن چقدر سخت است و این قدر ایراد نمی‌گرفتند! <br><br><br>------------------------------<br><br><br>خدای عزیزم! سلام. من پارسال با دوستم در خونه‌ها را می‌زدیم و فرار می‌کردیم. خدایا منو ببخش و اگه <br><br>مُردم بخاطر این کار منو به جهنم نبر چون من امسال دیگه این کار رو نمی‌کنم! <br><br><br>------------------------------<br><br><br><br>خدای عزیزم! من تا حالا هیچ دعایی نکردم. میتونی لیستت رو نگاه کنی. خدایا ازت میخوام صدای گریه برادر <br><br>کوچیکم رو کم کنی! <br><br><br><br>------------------------------<br><br><br><br>خدیا! دعا می‌کنم که در دنیا یک جاروبرقی بزرگ اختراع شود تا دیگر رفتگران خسته نشوند!<br><br><br><br><br>منبع : <cite>babooshka60.blogfa.com <br></cite></font><div style="text-align: right; "><font size="2"><br><br><br><br></font><font size="2"><a href="http://www.tabdilgar.ir/khalagh.aspx" target="_blank" title="مقاله در مورد چگونه یک فرد خاص شویم ؟">مقاله در مورد چگونه یک فرد خلاق شویم ؟</a></font><br><br><font size="2"><a href="http://www.tabdilgar.ir/fardekhas.aspx" target="_blank" title="مقاله در مورد چگونه یک فرد خاص شویم ؟">مقاله در مورد چگونه یک فرد خاص شویم ؟</a></font><br><font size="2"><cite></cite></font></div> </div> text/html 2012-01-29T17:55:41+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری چهل و دوم - اس ام اس فراموشی http://talebi.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center; "><br><br>هنوز اون روز فراموشم نمی شه<br>که با دست قشنگت روی شیشه<br>کشیدی عکس قلبی و نوشتی<br>واسه امروز و فردا و همیشه<br><br>----------------------<br><br>آرزوی من اینست که دو روز طولانی<br>در کنار تو باشم فارغ از پشیمانی<br>آرزوی من اینست یا شوی فراموشم<br>یا که مثل غم هر شب گیرمت در آغوشم</div> <div style="text-align: center; "><br>-------------------------<br><br><br>برف آمد و پاییز فراموشت شد<br>آن گریه ی یک ریز فراموشت شد<br>انگار نه انگار که با هم بودیم<br>چه زود همه چیز فراموشت شد !!!<br><br><br>-------------------------<br><p style="text-align: center; ">کاش دنیا یکبار هم که شده<br><br>بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد<br><br>این بردهای تکراری برایش؟!...<br><br><br>----------------------------<br>-<br><br>هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم<br><br>یکبار هم تو گامی بدین سو بردار<br><br>نترس<br><br>جریمه اش با من&nbsp;!<br><br>----------------------<br><br>میشه پروانه بود و به هر گلی نشست</p> <p style="text-align: center; ">اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست</p>-----------------<br><br>من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند<br>و تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی<br>چه بلا تکلیفند خاطراتمان !!!<br><br>----------------------------<br><br>معمولا آدما از اینکه بعد از مرگ فراموش بشن وحشت دارن<br>ولی چه سخته زنده باشی و فراموش بشی . . .<br>----------------------------<br><br>گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم<br>دیدمش از یاد بردم گفته های خویش را<br>تا به من نزدیک شد گفتم سلام ای آشنا<br>گفتم اما نشنیدم جز صدای خویش را<br><br>----------------------------<br><br>از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد<br>غمهای زمانه را فراموشم کرد<br><br>----------------------------<br><br>سخن دیگر نگفتی ، ای سخن پرداز خاموشم<br>فراموشت نمیکردم ، چرا کردی فراموشم ؟<br></div> text/html 2011-12-31T08:38:38+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری چهل و یکم - اس ام اس عاشقانه http://talebi.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حسادت نکن…!</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;این که بعد از تو بغل گرفته ام…</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">زانوی غم است!</span><br><br>...........<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مترسک گفت ای گندم تو گواه باش مرا برای ترساندن افریدند،</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد…</span><br><br>...........<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست.</span><br><br>...........<br><br>l—-l-<br>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‘.o<br>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /l<br>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; JL<br>آویزون مرامتم !<br><br>...........<br><br>دیدی غافـلگـیـرت کردم درست در لـحـظـه اى که بـه یـادم نـبـودى بــه یــادت بـودم!<br><br>...........<br><br>زمستون از راه رسید……..سردت شد خبرم کن بیام برات بسوزم<br><br>...........<br><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">در را به روى امت اسلام بسته‏ اند</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو . . .<br><br><br></span></div> text/html 2011-12-30T01:19:50+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری چهلم - جملات زیبا ، نوشته های زیبا http://talebi.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: center; ">عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است. (ژرژسان)<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>اعتبار آدمها به حضورشان نیست<br><br>به دلهره ای است که در نبودنشان درست می کنند . . .<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>&nbsp;<br><br>خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>خدا را دوست بدارید<br><br>حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>بچه که بودیم بستنیمان را گاز می زدند قیامت به پا می کردیم!<br><br>چه بیهوده بزرگ شدیم... روحمان را گاز میزنند می خندیم!<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.<br>گوته<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>دوست خوب مثل چراغ توتاریكیه<br><br>اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی<br><br>&nbsp;<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>زخم که می خـوری ، مـزه مـزه اش کن!<br><br>حـتمـا نمکش آشناست...!<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>&nbsp;<br><br>همیشه نگاهى را باور کن که وقتى از آن دور شدى در انتظارت باشد.<br><br>&nbsp;<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>شاکر بودن ولی آن را به زبان نیاوردن مانند آن است <br>که هدیه ای را برای کسی تهیه کنید ولی آن را به وی ندهید.<br>ویلیام آرتوروارد <br><br><br> - - - - - - - - - - -- <br><br></div> text/html 2011-12-29T16:10:36+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری سی و نهم - عاشقانه اس ام اس http://talebi.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;">&nbsp;کاش دهخدا می دانست<br><br>&nbsp;دلتنگی ...<br><br>&nbsp;اشک ....<br><br>&nbsp;فاصله ....<br><br>&nbsp;بی وفایی....<br><br>&nbsp;تعریفش فقط دو حرف است "تـــو"<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>گیرم که مرا جواب کردی خوش باش<br>&nbsp;تهمت زدی و خراب کردی خوش باش<br>آن روز که با خودت گلاویز شدی<br>&nbsp;گر آینه را مجاب کردی خوش باش<br><br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>این بار تو بگو که<br>"دوستت دارم"<br>نترس..........<br>من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br><br>احساس تو چون طراوت باران است<br>بر زخم شکوفه های گل درمان است<br>هر وقت که در هوای تو می چرخم<br>انگار نفس کشیدنم آسان است<br><br>&nbsp;<br><br>همین مسیر را مستقیم بروی می رسی به دو راهی ،<br>یک راه به من ختم می شود ،آن دیگری به ختم من !!!<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>من نه سکوت میکنم نه فال عشق از برم<br>&nbsp;فقط به تو خیره شدم ، من از تو هم ساده ترم<br>&nbsp;تو خوب میفهمی مرا وقتی پر از بهانه ام<br>&nbsp;ببین برای ماندنت چقدر عاشقانه ام<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>ز تلخی سکوتت من چه گویم<br>&nbsp;همان بهتر که از غم ها&nbsp; نگویم<br>تو کاری کرده ای با بی وفایی<br>&nbsp;دگر از عشق خود با کـــس نگویم<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br><br>چقدر دلم هوایت را می کند<br>حالا که دگر هوایم را نداری...!<br><br>- - - - - - - - - - -- <br><br>وقتی خداحافظی میکنیم<br><br>چــه انـرژی عـظیـمی مـی خواهـد کـنترل اولین قـطره اشک بـرای نـچکیـدن...&nbsp; <br></div> text/html 2011-11-19T04:11:11+01:00 talebi.mihanblog.com نادر طالبی زرین کمر اس ام اس روزانه سری سی و هشتم - لطیفه و جوک و شادی http://talebi.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center; "><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">اس ام اس روزانه سری سی و هشتم - لطیفه و جوک و شادی</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">فقط دوست دارم هر کجا که هستین شاد و شاد باشین</span><br><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><br>ساقیا! باز خماریم به جامی بنواز / خاطر خسته ما را به سلامی بنواز<br><br>گر میسر نشود بگذری از کوچه ما / گاه گاهی دل ما را به پیامی بنواز !<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>مهم نیست که چند بهار زندگی میکنیم ، مهم اینه که بهاری زندگی کنیم . . .<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>بنویس نام مرا درکف دستت ای دوست ، تا به وقت قنوتت نبری ازیادم<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>سلامم را بجای زغال قلیانت پذیرا باش تا به احترامت خاکستر شوم<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>مهربانی را وقتی دیدم که کودکی میخواست اب شور دریا را با ابنباتش شیرین کند<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>الهی تا زمین دارد حرارت / به کام دل بماند این رفاقت<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>تقصیر ما نیست که بر روی حرفهایمان نمی مانیم<br>ما بر روی زمینی زندگی می کنیم که هر روز خودش را دور میزند!<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>آسمان فرصت پرواز بلندیست...... ولی قصه این است : چه اندازه کبوتر باشی<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>کفشهای کهنه را دور نیندازیم ، شاید دوباره به کوچه های قدیمی برگشتیم .<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>_¡¡¡¡¡|Π\___<br>‘=O¤¤¤¤O-’<br>یه سایپا غضنفر ، فدات !<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>این پیامک از کشور عشق ، شهر مهر ، محله صفا ، پلاک محبت ، زنگ صداقت ، طبقه رفاقت ، اومده تا بهت بگه باوفا دوستت دارم.<br><br>فرستنده : 8539***0915<br><br>&nbsp;-----------------------<br><br>به اندازه قلیون دوست دارم اگه گفتی چرا؟ ق برای قشنگیت ل برای لبخندت ی برای یکی بودنت و برای وفایت ن برای نگاهت </div>